MYVİA BAHÇE SİTESİ / BORNOVA / IZMIR
MERKEZİ SİSTEM WRF ISINMA-SOĞUTMA YÖNETMELİĞİ

PAYLASTIRILMASINA  YONETMELİK

14 Nisan 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 26847 (Mukerrer)

MERKEZĐ ISITMA VE SIHHĐ SICAK SU SĐSTEMLERĐNDE ISINMA VE SIHHĐ SICAK SU GĐDERLERĐNĐN

PAYLASTIRILMASINA ĐLĐSKĐN YONETMELĐK

BĐRĐNCĐ BOLUM

Amac ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amac ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yonetmeliğin amacı; mevcut ve yeni yapılacak birden fazla bağımsız bolume sahip merkezi

veya bolgesel ısıtma sistemli ve sıhhi sıcak su sistemli binalarda, ısıtma ve sıhhi sıcak su giderlerinin, bağımsız bolum

kullanıcılarına paylastırılmasına iliskin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yonetmelik, 23/6/1963 tarihli ve 634 sayılı Kat Mulkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin

dorduncu fıkrasına dayanılarak hazırlanmıstır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yonetmelikte gecen;

a) Bakanlık: Bayındırlık ve Đskan Bakanlığını,

b) Bağımsız bolum: Tamamlanmıs bir binanın kat, daire, buro, dukkan, mağaza, mahzen, depo ve benzeri

bolumlerinden ayrı ayrı ve baslı basına kullanılmaya elverisli olan birimlerini,

c) Bina: Kendi basına kullanılabilen, ustu ortulu, insanların icine girebilecekleri ve insanların oturma, calısma,

eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve esyaların korunmasına yarayan yapıyı,

c) Bina sahibi: Binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edeni,

d) Bina yoneticisi: Kat Mulkiyeti Kanununa gore atanmıs olan ve bina yonetimini sağlayan kisiyi,

e) Bina yonetim kurulu: Kat Mulkiyeti Kanununa gore atanmıs olan ve bina yonetimini sağlayan kurulu,

f) Bolgesel ısı dağıtım ve satıs sirketleri: Bir merkezde elde ettikleri ısı enerjisinin ısıtma veya sıhhi sıcak su elde

etmek amacıyla bolge icindeki binalara dağıtımını, olcum ve satıs islemlerini yapan sirketleri,

g) Bolgesel ısıtma sistemi: Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisinin bolge icerisindeki binalara dağıtılmasını

ve bağımsız bolumlerin ısıtılmasını sağlayan sistemi,

ğ) Bolgesel sıhhi sıcak su sistemi: Bir merkezden elde edilen sıhhi sıcak suyun bolge icerisindeki binalara ve

bağımsız bolumlere dağıtılması ve kullanılmasını sağlayan sistemi,

h) Enerji yoneticisi: Binalarda enerji yonetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yoneticisi

sertifikasına sahip kisiyi,

ı) Gider paylasım belgesi: Bu Yonetmelik kapsamındaki binaların ısı veya sıhhi sıcak su kullanım enerjisi icin

odeyeceği toplam tutarın kullanım miktarlarına gore bağımsız bolumlere paylastırıldığı belgeyi,

i) Isı olcer: Uzerine veya giris hattına yerlestirildiği radyator ve benzeri ısıtıcı cihazların harcadığı enerjiyi

olcerek hafızasına kaydeden cihazı,

j) Isı sayacı: Uzerine yerlestirildiği ısıtma hattından gecen ısı enerjisi miktarını debi ve sıcaklık farkına gore

olcen cihazı,

k) Muayene ve kalibrasyon: 21/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Olculer ve Ayar Kanununa gore yapılan muayene

ve kalibrasyonu,

l) Merkezi ısıtma sistemi: Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisinin binalara dağıtılmasını ve bağımsız

bolumlerin ısıtılmasını sağlayan sistemi,

m) Merkezi sıhhi sıcak su sistemi: Bir merkezden elde edilen sıhhi sıcak suyun binalara ve bağımsız bolumlere

dağıtılması ve kullanılmasını sağlayan sistemi,

n) Olcum ekipmanları: Isı ve sıcak su sayacı, ısı olcer, olcum okuma ve faturalandırma cihazlarını,

o) On odemeli ısı sayacı sistemi: Uzerine yerlestirildiği ısıtma giris hattından gecen ısı enerjisi miktarını debi ve

sıcaklık farkına gore olcerek bedelinin onceden odenmesi prensibine gore calısan sistemi,

o) Sıcak su sayacı: Uzerine yerlestirildiği sıhhi sıcak su giris hattından gecen sıcak su miktarını olcen cihazı,

p) Yetkilendirilmis olcum sirketleri: Bina sahibi, bina yoneticisi, bina yonetim kurulu veya enerji yoneticisinin

olcumleri yapabilecek yeterli personel ve donanıma sahip olmadığı durumlarda olcum yapmak uzere Bakanlık tarafından

yetki belgesi verilmis tuzel kisileri,

ifade eder.

ĐKĐNCĐ BOLUM

Gorev, Yetki, Sorumluluk ve Uygulamalar

Gorev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 4 – (1) Bu Yonetmelik hukumlerinin uygulanması hususunda;

a) Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni vermeye yetkili idareler,

b) Yetkilendirilmis olcum sirketleri,

c) Bolgesel ısı dağıtım ve satıs sirketleri,

c) Bina sahipleri,

d) Bina yoneticileri veya bina yonetim kurulları,

e) Enerji yoneticileri,

f) Tasarım ve uygulamada gorevli mimar ve muhendisler ile uygulayıcı yukleniciler ve imalatcılar,

g) Binanın yapılmasında ve kullanımında gorev alan musavir, danısman, proje kontrol ve isletme yetkilileri,

gorevli, yetkili ve sorumludur.

(2) Yonetmelik hukumlerine gore insaa edilmemis binalardan; projenin eksik veya hatalı olması veyahut

Standardlara uygun olmaması halinde proje muellifleri; yapımın eksik veya hatalı olması veya Standardlara uygun

olmaması halinde ise varsa yapı denetim kurulusu ve muteahhit firma sorumludur. Sistemin uygun calısmaması

isletmeden kaynaklanıyor ise, bina sahibi, bina yoneticisi, bina yonetim kurulu, enerji yoneticisi, yetkilendirilmis olcum

sirketleri ve bolgesel ısı dağıtım ve satıs sirketleri doğrudan sorumlu olur.

(3) Yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler, projelerin ve uygulamaların bu Yonetmelik hukumlerine uygun olup

olmadığını denetler.

(4) Bakanlık, olcum ve gider paylasım belgesi duzenleyecek sirketlere yetki belgesi verir ve bu yetkilendirilmis

sirketleri denetler.

(5) Olcum ve gider paylasım belgesi duzenleyecek sirketlere yetki belgesi verilmesi ve yetkilendirilen olcum

sirketlerinin denetlenmesine ait usul ve esaslar Bakanlık tarafından yururluğe konulacak tebliğ ile duzenlenir.

Uygulamalar

MADDE 5 – (1) Bu Yonetmelik asağıdaki giderlerin ısı veya sıhhi sıcak su sağlanmıs bağımsız bolum

kullanıcılarına paylastırılmasında uygulanır.

a) Merkezi ısıtma sistemlerinin isletme giderleri,

b) Isının ve sıhhi sıcak suyun bağımsız bolumlerce kullanım giderleri.

(2) Isıtma ve sıhhi sıcak su tuketimlerini olcmek icin mahaller olcum ekipmanları ile donatılır. Bağımsız bolum

kullanıcıları bu maksatla yapılacak is ve islemlere izin vermek mecburiyetindedir. Arıza ve bakım halleri haric olmak

uzere bağımsız bolum kullanıcıları olcum ekipmanlarına mudahale edemez.

(3) Bina sahibi, bina yoneticisi, bina yonetim kurulu, enerji yoneticisi, yetkilendirilmis olcum sirketleri ve

bolgesel ısı dağıtım ve satıs sirketleri, ısı veya sıhhi sıcak suya iliskin tuketimleri aylık veya belirli donemlerde olcer ve

bağımsız bolum kullanıcılarına ait gider paylasım belgelerini duzenler.

(4) Merdiven sahanlığı, giris holu, ısıtma merkezleri ve benzeri ortak kullanım mahallerinde, tuketim olculmez.

Kullanıma bağlı ısı veya sıhhi sıcak su tuketimi cok olan yuzme havuzu, sauna, kapıcı dairesi ve benzeri mahaller icin

ise tuketimin olculmesi mecburidir.

(5) Tuketilen enerjiyi sınırlandırabilmek icin merkezi ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215’e uygun

termostatik radyator vanasıkullanıı.

(6) Merkezi sistemlerle ııma yapıan bağısı bolumlerdeki mahal sıaklılarıı asgari 15 ・・C olacak sekilde

ayarlanı.

(7) Bağısı bolum ııma veya sıhi sıak su gider paylası bildirimlerinde asağıaki bilgilere yer verilir:

a) Bağısı bolum kullanıııı adısoyadıve adres bilgileri,

b) Bağısı bolum mahalleri ve alanlarıile ilgili bilgiler,

c) Paylası bildirimi donemi bilgileri,

c) Olcum okuma tarih bilgileri,

d) Paylası bildirimi duzenleme tarihi bilgileri,

e) Son odeme tarih bilgileri,

f) Isıolcerlerdeki veya ıısayaclarıdaki onceki olcum değrleri ve son tuketim olcum değrleri ile fark tuketim

değrleri,

g) Isıma sistemi gider hesaplama cizelgesi,

ğ Sıhi sıak su sistemi gider hesaplama cizelgesi,

h) Toplam gider hesaplama cizelgesi,

ı Bina ııma sistemi aylı toplam gideri tutarı

i) Bina ııma sistemi aylı toplam gideri tutarıı ııma ve sıhi sıak su hazılama olarak paylastıımı

tutarları

j) Bina ııma giderinin sarfiyat ve sabit paylası oranlarıile bu oranlara karsıı gelen tutarları bu tutarlar

uzerinden ilgili bağısı bolum kullanıııa dusen tutarlar,

k) Gerekli durumlar icin acılayııbilgi satıı

(8) Aylı veya belirli donemlerde hazılanan ııma veya sıhi sıak su giderlerine ait bağısı bolum paylası

bildirimleri icmali, bina sahibi, bina yoneticisi, bina yonetim kurulu, enerji yoneticisi veya yetkilendirilmis olcum

sirketleri tarafıdan bina girisindeki ilan panosundan asgari uc gun sure ile liste halinde ilan edilir.

UCUNCU BOLUM

Olcum Ekipmanları ve Gider Paylasımı

Tuketimi olcmek icin kullanılacak ekipmanlar

MADDE 6 – (1) Isı tuketimini olcmek icin ilgili standardları sağlayan ısı sayacları veya ısı olcerler kullanır. Bu

ekipmanların, Olculer ve Ayar Kanununa uygun olması gerekir.

(2) Sıhhi sıcak su tuketimini olcmek uzere, ilgili standardlara ve Olculer ve Ayar Kanununa uygun, sıcak su

sayacları veya diğer ekipmanlar kullanır.

(3) Isı ve sıhhi sıcak su tuketiminin olculmesinde kullanılacak ekipmanların muayene ve kalibrasyonları, Olculer

ve Ayar Kanunu hukumlerine gore yetkili kurum veya kuruluslarca yapılır. Olcum ekipmanının muayene ve

kalibrasyonlarının duzenli bir sekilde yapılmasının kontrolunden bina sahibi, bina yoneticisi veya bina yonetim kurulu

veya enerji yoneticisi sorumludur.

(4) Olcum ekipmanının ısıtma sistemi icin uygun olması ve teknik bakımdan doğru calısabilecek sekilde

kurulması gerekir. Olcumler, Olculer ve Ayar Kanununa uygun olarak yapılır.

Tuketime bağlı gider paylasımı

MADDE 7 – (1) Bina sahibi veya bina yoneticisi veya bina yonetim kurulu, ısı ve sıhhi sıcak su giderlerinin

tuketim olcumlerine ve 8 inci maddeye uygun olarak bağımsız bolum kullanıcılarına paylastırılmasını sağlar.

(2) Ortak kullanım mahallerinden, sistem kayıplarından ve isletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri, bağımsız

bolum kullanıcılarına kapalı kullanım alanları oranında paylastırılır.

(3) Tuketim olcumlerinde ısı olcerlerin kullanılması halinde; bağımsız bolumlerde kullanılan her bir radyator

grubuna ısı olcer takılması ve olcumlerin butun ısı olcerlerden yapılarak bağımsız bolumlerin tuketimleri bulunur.

(4) Tuketim olcumlerinde ısı sayacı kullanılması halinde; bağımsız bolumlerde olcumlerin ısı sayaclarından

yapılarak bağımsız bolumlerin tuketimleri bulunur.

(5) Bina veya site kullanıcılarının tuketim olcumlerinde farklı olcum ekipmanlarının kullanılması halinde; once

butun tuketimi olcmek suretiyle, tuketimleri aynı ekipman ile olculmus kullanıcı gruplarının payları olculur.

Isıtma ve sıhhi sıcak su gider paylasımı hesaplaması

MADDE 8 – (1) Merkezi ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 70’i bağısı bolumlerin olculen ııtuketimlerine gore paylastııı. Toplam ııma giderlerinin % 30’u ortak kullanı mahalleri, sistem kayıları asgari

ııma ve isletme giderlerinden kaynaklıııgiderleri olarak bağısı bolumlerin kullanı alanlarıa gore paylastııı.

(2) Bolgesel ııma sistemlerinde toplam ııma giderlerinin % 20’si asgari ııma, ortak kullanı mahalleri,

sistem kayılarıve isletme giderlerinden kaynaklıııgiderleri olarak bağısı bolumlerin kullanı alanlarıa gore

paylastııı.

(3) Merkezi ııma sistemlerinin ııgiderleri asağıaki hesaplamalara gore paylastııı.

a) Isıolcerlerin kullanımasıdurumunda hesaplama:

M : Binanı toplam ııtuketim tutarı(TL)

P : Bağısı bolumun toplam tuketim tutarı(TL)

P1 : Bağısı bolumun toplam ııolcer tuketim tutarı(TL)

P2 : Bağısı bolumun ortak tuketim tutarı(TL)

S1,2,…n : Bağısı bolumde bulunan her bir ııolcerde okunan değr

St : Binada bulunan butun ııolcerlerde okunan değrlerin toplamıA : Bağısı bolumun kapalıkullanı alanı(m2)

At : Binadaki bağısı bolumlerin kapalıkullanı alanlarıtoplamı(m2).

b) Isısayaclarıı kullanımasıdurumunda hesaplama:

M : Binanı toplam ııtuketim tutarı(TL)

P : Bağısı bolumun toplam tuketim tutarı(TL)

P1 : Bağısı bolumun ıısayacıa gore tuketim tutarı(TL)

P2 : Bağısı bolumun ortak tuketim tutarı(TL)

S : Bağısı bolumde bulunan ıısayacıda okunan değr

St : Binada bulunan butun bağısı bolumlerdeki ıısayaclarıdan okunan

değrlerin toplamıA : Bağısı bolumun kapalıkullanı alanı(m2)

At : Binadaki bağısı bolumlerin kapalıkullanı alanlarıtoplamı(m2).

(4) Merkezi sıhi sıak su sistemlerinde toplam sıhi sıak su giderleri, kullanııarı olculen sıak su

tuketimlerine gore paylastııı.

(5) Merkezi sıhi sıak su sistemlerinin sıhi sıak su giderleri, asağıaki sekilde paylastııı.

a) Sıhi sıak su uretimini sağayan ııma sisteminin, merkezi ııma sisteminden bağısı olmasıve sıak su

sayaclarıı kullanımasıhalinde hesaplama:

M : Binanı toplam sıak su tuketim tutarı(TL)

P : Bağısı bolumun toplam tuketim tutarı(TL)

S : Bağısı bolumde bulunan sıak su sayacıda okunan değr (litre)

St : Binada bulunan butun bağısı bolumlerdeki sıak su sayaclarıdan okunan değrlerin toplamı(litre).

b) Binanı toplam sıhi sıak su tuketim maliyetinin (M) hesaplanmasıda, sıhi sıak su uretimini sağayan

ııma sistemi, merkezi ııma sistemine bağılıolduğ durumda; merkezi ııma sisteminin payımerkezi sıhi sıak su

sisteminin tuketimi cıartıdıtan sonra kalan butun tuketim miktarıı. Merkezi sıhi sıak su sisteminin yakı tuketim

miktarı(By);

seklinde hesaplanı. Bu durumda binanı toplam sıhi sıak su tuketim tutarı(M);

M = By x F (TL)

seklinde hesaplanı.

Burada;

F : Yakı birim fiyatı(TL)

By : Merkezi sıak su yakı tuketim miktarı(katıve sııyakılar icin kg, gaz yakılar icin m3 olarak

alıı.)

M : Binanı toplam sıak su tuketim tutarı(TL)

V : Tuketilen sıak su hacmi (litre)

tw : Sıak su sıaklığı(・・C)

HU : Tuketilen yakıı alt ıı değri (katıve sııyakılar icin kcal/kg, gaz yakılar icin kcal/m3 olarak

Hu değrleri yakıısağayan kuruluslardan alıı.)

Gider paylasımının farklı hesaplandığı haller

MADDE 9 – (1) On odemeli ısı sayacı sistemi kullanılması hallerinde; 5 inci maddenin yedinci fıkrası ile 8 inci

madde uygulanmayabilir.

(2) Jeotermal kaynaklı ısıtma sistemine dahil binalarda, bina ana ısı sayacı ile bağımsız bolum suzme ısı

sayacları kullanılması halinde, bina ısıtma ortak gider tutarı; ana ısı sayacı ile bağımsız bolum ısı sayacları toplamı

arasındaki farkın bağımsız bolum kapalı kullanım alanları oranında bağımsız bolumlere paylastırılması suretiyle

hesaplanır.

DORDUNCU BOLUM

Yetkilendirilmis Kurulusların Ozellikleri

Yetkilendirilmis olcum sirketleri ve bolgesel ısı dağıtım ve satıs sirketleri

MADDE 10 – (1) Olcum ve gider paylasım belgesi duzenleyecek sirketin yetkilendirilmesinde muracaatta

bulunan sirketten merkezinin bulunduğu ili belirten dilekceye ekli olarak asağıdaki belgeler istenir.

a) Sirketin Ticaret veya Sanayi Odası sicil kaydı,

b) Sirketin faaliyet konuları arasında ısı veya sıhhi sıcak suya iliskin cihaz ve ekipmanlarının satısı,

projelendirilmesi, kurulumu ve uygulaması ile ısıtma enerjisi ve sıhhi sıcak su tuketimlerini aylık veya belirli donemlerde

olculmesi ve ısıtma ve sıhhi sıcak su giderlerinin kullanıcılara paylastırılması konularının bulunduğunu gosteren Turk

Ticaret Sicili Gazetesi,

c) Sirketin, en az 1000 bağımsız bolum kullanıcısına ait ısı gider paylasım cihazlarının bir aylık tuketim

değerlerini en fazla 5 is gunu icinde okuyup, ısı gider paylasım bilgilerini bina yoneticisi, bina sahibi veya enerji

yoneticisine teslim edebilir olduğuna dair beyan belgesi,

c) Sirketin, bina ısıtma gider paylasımı hizmeti kapsamında bağımsız bolum kullanıcılarına yonelik tespit edilen,

olculen verileri en az 5 yıl sure ile dijital ortamda veri kaybına imkan vermeyecek sekilde saklayacak imkana sahip

olduğuna dair beyan belgesi,

d) Sirketin, bunyesinde en az bir adedi makine muhendisi olmak uzere, universitelerin muhendislik

fakultelerinden mezun olan en az uc adet teknik personel ile olcum ve gider paylasım belgesi duzenleyecek kadar

eğitimli diğer personellerinin eğitim durumunu gosteren diplomalarının onaylı suretleri, nufus kayıt ornekleri ve

ikametgah ilmuhaberleri ile yeterli teknik donanıma sahip olduğuna dair beyan belgesi.

(2) Sirket tarafından yetki belgesi muracaatı yapılmasını muteakip, Bakanlığın gorevlendireceği heyet

tarafından, kurulusun faaliyet gostereceği ofis ve kurulusun asgari sartları tasıyıp tasımadığı hakkında bir rapor

duzenlenir. Yetki belgesi verilmesi safhasında bu rapor dikkate alınır. Rapor hazırlanırken, calısanlara ait uygun calısma

ortamlarının, duzenli arsiv bolumunun ve proje bolumunun bulunup bulunmadığı goz onune alınır.

(3) Sirket, yetki belgesini aldıktan sonra, ISO 9001: 2000 Kalite Yonetim Sistemi’ne sahip olduğnu gosteren

belgeyi en gec 18 ay icerisinde alarak onaylıorneğni Bakanlığ sunar. Bu sure sonunda Bakanlığı yazııtalebine

rağen, Kalite Yonetim Sistemi ile ilgili belgenin onaylıorneğni Bakanlığ sunulmamasıhalinde, yetki belgesi iptal

edilir.

(4) Yetkilendirilmis olcum sirketleri, yetkilendirildikleri il sıılarıicerisinde ticari faaliyetlerini surdururler.

Yetkilendirilmis sirket bulunmayan illerde, herhangi bir sirket yetkilendirilinceye kadar, baska bir ilde yetkilendirilmis

sirket, aynıyetki belgesi ile sube acarak ticari faaliyetlerini surdurebilir. Yetkilendirilmis sirket bulunmayan illerde

acıan subeler ile ilgili bilgiler faaliyete baslanıan tarihten itibaren bir ay icerisinde Bakanlığ bildirilir.

(5) Yetkilendirilmis olcum sirketleri; sirkete ait hisse devrinin gerceklesmesi ve tebligat adresinde ve yukarıaki

fıralarda belirtilen bilgi ve belgelerden herhangi birinde değsiklik olmasıhalinde, durumu en gec bir ay icerisinde

Bakanlığ bildirir.

(6) Bu maddede belirtilen belgelerin gerceğ aykııduzenlendiğnin anlasımasıhalinde, duzenleyenler veya bu

tur belgeleri kullananlar hakkıda suc duyurusunda bulunulur ve yetki belgesi verilmis ise iptal edilir.

BESĐNCĐ BOLUM

Cesitli ve Son Hukumler

Ozel durumlar

Isı ve sıcak su payları belirlenemeyen ve gider paylasım belgesi duzenlenemeyen haller

MADDE 11 – (1) Bağımsız bolumlerin ısı veya sıhhi sıcak su payları, gider paylasım belgesi duzenlenmesi

doneminde bir ekipmanın arızalanması veya benzer bir sebepten dolayı doğru bir sekilde olcum yapamaması yuzunden

belirlenemiyor ise paylar, soz konusu bağımsız bolumlerin daha onceki benzer gider paylasım belgesi duzenlenen

donemlerindeki tuketimleri veya o gider paylasım belgesi duzenlenmesi donemindeki diğer benzer bağımsız bolumlerin

tuketimleri esas alınarak bina yoneticisi, bina yonetim kurulu, enerji yoneticisi, bolgesel ısı dağıtım ve satıs

sirketlerince veya yetkilendirilmis olcum sirketlerince belirlenir.

(2) Gider paylasım belgesi duzenleme donemi icerisinde bağımsız bolum kullanıcısının değismesi halinde;

a) Bina yoneticisi, bina yonetim kurulu, enerji yoneticisi, bolgesel ısı dağıtım ve satıs sirketleri veya

yetkilendirilmis olcum sirketlerince değisim tarihinde ara okumada bulunularak, donem sonunda iki ayrı gider

paylasım belgesi duzenlenir.

b) Ara okuma mumkun değilse veya bağımsız bolum kullanıcısının değisim zamanından kaynaklanan veya

teknik sebeplerden dolayı ara okuma yapılamamıs ise, bağımsız bolumun kullanım gun sayısına gore donem sonunda

iki ayrı gider paylasım belgesi duzenlenir.

Bina ile ilgili is ve islemlerde Yonetmeliğe uygunluk

MADDE 12 – (1) Yeni bina tasarımında, mevcut binaların proje değisikliği gerektiren esaslı onarım ve tadilat

projelerinde, ısıtma veya sıhhi sıcak su sistemlerine ait mekanik tesisat değisikliklerinde binanın ozelliklerine gore bu

Yonetmelikte ongorulen esaslar goz onune alınır.

(2) Binanın;

a) Merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su tesisat projeleri konu ile alakalı olarak diğer kanunlarda yer alan hukumlere

ve bu Yonetmelikte ongorulen sartlara uygun değil ise, yapı ruhsatı verilmez.

b) Bu Yonetmelikte ongorulen esaslara uygun projesine gore, imalat yapılmadığının tespit edilmesi halinde, bu

eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi veya calısma ruhsatı verilmez.

Yonetmelikte hukum bulunmayan ve hakkında tereddude dusulen hususlar

MADDE 13 – (1) Bu Yonetmelikte hukum bulunmayan hususlar hakkında Turk Standardları; Turk Standardının

olmaması halinde, Avrupa Standardları esas alınır. Turk Standardlarında veya Avrupa Standardlarında duzenlenmeyen

hususlar hakkında, milletlerarası gecerliliği kabul edilen standardlar da kullanılır.

(2) Bu Yonetmeliğin uygulanmasında tereddude dusulen hususlar hakkında Bakanlıktan yazılı gorus alınarak bu

goruse gore islem yapılır.

Yonetim planının ve sozlesmelerin Yonetmeliğe aykırı hukumlerinin değistirilmesi

MADDE 14 – (1) Merkezi ısıtma veya sıhhi sıcak su sistemine sahip binaların yonetim planının ve bolgesel ısı

dağıtım ve satıs sirketlerinin bağımsız bolum kullanıcıları ile yaptıkları sozlesmelerin, bu Yonetmeliğe aykırı olan

hukumleri uc ay icinde bu Yonetmeliğe uygun hale getirilir.

Mevcut binalarda alınacak tedbirlerin yapım suresi

GECĐCĐ MADDE 1 – (1) Bu Yonetmelik hukumlerinin merkezi ısıtma veya sıhhi sıcak su sistemine sahip mevcut

binalar, insaatı devam edip henuz yapı kullanım izni almamıs binalar ve proje değisikliği gerektiren esaslı onarımlar ile

mekanik tesisat değisikliği gerektiren binalar icin uygulanabilir olan maddeleri uyarınca yapılması gereken is ve

islemler, bina sahibi veya yoneticisi, bina yonetim kurulu, enerji yoneticisi ile isletmecisi tarafından, 5627 sayılı Enerji

Verimliliği Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve gecici 6 ncı maddesi gereğince 2/5/2007 tarihi

itibari ile bes yıl icinde yerine getirilir.

Para birimi

GECĐCĐ MADDE 2 – (1) 28/1/2004 tarihli ve 5083 sayılı Turkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında

Kanun hukumleri gereğince tedavulde bulunan paranın TL (Turk Lirası ) olarak adlandırıldığı surece, bu

Yururluk

MADDE 15 – (1) Bu Yonetmelik yayımı tarihinde yururluğe girer.

Yurutme

MADDE 16 – (1) Bu Yonetmelik hukumlerini Bayındırlık ve Đskan Bakanı yurutur

BAYINDIRLIK VE İSKAM BAKANLIĞI WRF YÖNETMELİĞİ
/20221135371.pdf
YORUMLAR
Rumuz (Görünmesini istediğiniz isim)

Yorumunuz

(Yorumlarınız sistem yöneticisi tarafından onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
MYVİA BAHÇE SİTESİ
KAZIMDIRIK MAH. 357/3 SOKAK NO:5 VE 7 (A VE B BLOK) BORNOVA İZMİR / BORNOVA / IZMIR
Bu içerik 436 kez görüntülenmiştir.
Bu web sitesi ve içeriği YONETIMCELL tarafından sağlanmaktadır.